Стратегийн менежмент

Оюутанд мэргэжлийн нэр томъёо, стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт, менежерийн эзэмшвэл зохих арга дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

Магистрантуудад Стратегийн менежментийн онол, арга зүйн мэдлэг олгох, бизнесийн олон улсын практикийг Монголын нөхцөлтэй харьцуулан судлуулах, бизнесийн байгууллагын удирдлагын зорилго, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлэх чадвар эзэмшүүлэх зорилготой.

Сэдвүүд

Стратегийн менежмент Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top