Тээврийн загварчлал

Тээврийн системийн үйл ажиллагааг оновчлох, удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалж тодорхой мэдлэгтэй болно

Тухайн салбарынхаа өмнө тулгарч байгаа тулгамдсан асуудлыг синергетик удирдлагын аргаар шийдвэрлэх чадвартай болно

Сэдвүүд

Тээврийн загварчлал

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top