Уурхайн эдийн засаг

Уул уурхайн үйлдвэрийн норм, нормчлол, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үнэлгээ зэргийг хэрхэн гүйцэтгэдэг арга барилыг эзэмшүүлнэ.

Уулын үйлдвэрийг явуулахад шаардлагатай үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай ажиллагсадын бүтэц, цалингийн сүлжээ, бүтээмжийн асуудлууд, бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг, хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр ашгийг тооцох, ашигт малтмалын ордын эдийн засгийн үнэлгээ, хаягдал, бохирдлын үнэлгээ зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд онолын мэдлэг олгоно.

Сэдвүүд

Уурхайн эдийн засаг

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top