Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийн үндсэн зорилго нь байгууллагын хувьд шаардлагатай хүний нөөцийг олж өөртөө ажиллах хүсэл, сонирхлыг төрүүлэх, тэдгээрийг таньж мэдэх, шилж сонгох, үнэлэлт өгөх, хөгжүүлэх, түүнчлэн ажиллах хүчний хувьд түүний уян хатан, үр ашигтай чанарыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэгдэнэ.

1.Менежмент ба хүний нөөцийн менежментийн өнөөгийн хөгжлийн хандлагын талаар хэлэлцэх 2.Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, үнэлэх, төлөвлөх 3.Хүний нөөцийн менежмент ба стратеги менежментийн уялдаа холбоог нарийвчлан ойлгох 4.Байгууллагын бүтцэд хүний нөөцийн менежментийн нөлөө болон үүргийг тодорхойлох

Сэдвүүд

Хүний нөөцийн менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top