Судалгаа шинжилгээний арга зүй - 2

Шинжлэх ухаан, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Англи хэл-2

Англи хэлийг дунд шатны түвшинд төгс эзэмших боломжийг хангаж, яриан болон бичгийн дадлыг амжилттай эзэмшихэд зориулагдсан.

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн үнэлгээний арга зүй

Оюутанд технологийн хөгжлийн үнэлгээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Энэхүү хичээл нь үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн талаарх мэдлэг олгох болно.

94313 ₮

Олон улсын бизнесийн менежмент

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментийн асуудлыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдлэгийг олгоно.

94313 ₮

Дэлхийн зах зээл судлал

Ирээдүйн шийдвэр гаргагчдад хилийн чанадад бизнес буюу үйл ажил-лагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментын асуудлуудыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдэгийг олгох зорилготой.

94313 ₮

Гадаад худалдааны менежмент

Энэхүү хичээлээр олон улсын худалдааны ерөнхий ойлголтыг авах болно.

94313 ₮

Бизнесийн статистик

Оюутанд бизнесийн тухай мэдлэг олгох. Эдийн засаг ба нийгмийн үйл ажиллагааны удирдлагад статистик үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.

94313 ₮

Менежментийн суурь ухаан

Тухайн хичээлийг судалснаар байгууллагыг амжилтанд хүргэхэд менежментийн гүйцэтгэх үүрэг, нөлөө, ач холбогдлыг таниулах, мэргэжлийн үндсэн ойлголттой болох цаашид мэргэжлийн хичээлүүдийг үзэж судлахад үндэс суурь нь болж өгнө.

94313 ₮

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүй

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн түүхэн тойм, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, ирээдүйн хандлагын тухай онол, үзэл баримтлалыг ойлгуулах

94313 ₮

ХҮНИЙ ЭРХ БА ЖЕНДЕР

Төрийн нийгмийн бодлогын мөн чанар, уламжлалт болон залгамж чанар өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх явцад нийгмийн ажлын хөгжлийн чиг хандлагыг танин мэдэх.

94313 ₮

Нийгмийн ажлын нөлөөлөл

Нөлөөллийн үйл ажиллагааны талаар онол практикийн цогц мэдлэг олгох.

94313 ₮

Инновацийн удирдлага

Инновацийн менежментийн онол, арга зүйн мэдлэг олгон, инновацийн үйл ажиллагааг удирдах, инновацийн төслийг хэрэгжүүлэх чадвар, дадал олгоход чиглэгдэнэ.

94313 ₮

Төр, олон нийтийн холбоо

Төрийн байгууллагын олон нийтийн харилцааны үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, үнэлэх ур чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Төрийн бодлогын шинжилгээ

Төрийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын шинжилгээний талаар үндсэн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд оршино

94313 ₮
Back to top