Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

Үйлчилгээний маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судалж, мэдэх, маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр зохиох чадвар олгох

94313 ₮

Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

Бизнес систем, түүний бүртгэлийн тухай судлана

94313 ₮

Хүнсний бодлого, эрх зүй

Хүнсний бодлого, эрх зүй

94313 ₮

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага

To deliver a knowledge and an experience in assessment and improving of government policy, management and investigation activities in the food chain.

94313 ₮

Хоол, ундааны үйлчилгээний менежмент

хоол үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх

94313 ₮

Англи хэлний онол I

Англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн онцлогийг судалж, үгсийн аймгийн талаарх мэдлэг эзэмшиж, судалгаа шинжилгээний ажил хийх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшинэ.

94313 ₮

Англи хэлний онол II

Англи хэлний найруулга зүй ялангуяа хэрэглээний найруулгын талаар ойлголтыг олгох. Англи хэлний найруулга, регистр, дискурсийн талаарx онол, хэрэглээний мэдлэг, чадвар дадал олгох

94313 ₮

Судалгаа шинжилгээний арга зүй - 2

Шинжлэх ухаан, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Англи хэл-2

Англи хэлийг дунд шатны түвшинд төгс эзэмших боломжийг хангаж, яриан болон бичгийн дадлыг амжилттай эзэмшихэд зориулагдсан.

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн үнэлгээний арга зүй

Оюутанд технологийн хөгжлийн үнэлгээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Олон улсын бизнесийн менежмент

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментийн асуудлыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдлэгийг олгоно.

94313 ₮

Дэлхийн зах зээл судлал

Ирээдүйн шийдвэр гаргагчдад хилийн чанадад бизнес буюу үйл ажил-лагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментын асуудлуудыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдэгийг олгох зорилготой.

94313 ₮

Гадаад худалдааны менежмент

Энэхүү хичээлээр олон улсын худалдааны ерөнхий ойлголтыг авах болно.

94313 ₮

Бизнесийн статистик

Оюутанд бизнесийн тухай мэдлэг олгох. Эдийн засаг ба нийгмийн үйл ажиллагааны удирдлагад статистик үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.

94313 ₮

Менежментийн суурь ухаан

Тухайн хичээлийг судалснаар байгууллагыг амжилтанд хүргэхэд менежментийн гүйцэтгэх үүрэг, нөлөө, ач холбогдлыг таниулах, мэргэжлийн үндсэн ойлголттой болох цаашид мэргэжлийн хичээлүүдийг үзэж судлахад үндэс суурь нь болж өгнө.

94313 ₮
Back to top