Менежментийн суурь ухаан

Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын менежментийн үйл ажиллагааг оновчтой явуулах, удирдлагын чиг үүргүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгох

94313 ₮

Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалууд, тэдгээрийн давуу болон сул талын тухай

94313 ₮

Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийн үндсэн зорилго нь байгууллагын хувьд шаардлагатай хүний нөөцийг олж өөртөө ажиллах хүсэл, сонирхлыг төрүүлэх, тэдгээрийг таньж мэдэх, шилж сонгох, үнэлэлт өгөх, хөгжүүлэх, түүнчлэн ажиллах хүчний хувьд түүний уян хатан, үр ашигтай чанарыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэгдэнэ.

94313 ₮

Холбооны эдийн засаг, менежмент

Холбооны салбар, байгууллагуудын эдийн засаг, менежмент, маркетинг, менежерийн онолын үндсэн ойлголтуудыг судлах

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн хөгжлийн удирдлага

94313 ₮

Уурхайн эдийн засаг

Уул уурхайн үйлдвэрийн норм, нормчлол, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үнэлгээ зэргийг хэрхэн гүйцэтгэдэг арга барилыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Тогтвортой хөгжил I

Тогтвортой хөгжил түүний зарчмуудыг ойлгох, тогтвортой хөгжлийн үзлийн үүсэл хөгжлийн туулсан зам, өнөөгийн болон хэтийн төлвийн үзэл баримтлалыг танин мэдэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах талаар онолын мэдлэг олгоно

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Энэхүү хичээл нь үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн талаарх мэдлэг олгох болно.

94313 ₮

Стратегийн менежмент

Оюутанд мэргэжлийн нэр томъёо, стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт, менежерийн эзэмшвэл зохих арга дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Хэрэглээний функционал анализ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үндсэн гол зорилго нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж бий болгох хэрэглэгчдэд янз бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм

94313 ₮

Технологийн менежмент

Технологийн менежментийн талаарх үндсэн ойлголтууд

94313 ₮
Back to top