Инновацийн удирдлага

Инновацийн менежментийн онол, арга зүйн мэдлэг олгон, инновацийн үйл ажиллагааг удирдах, инновацийн төслийг хэрэгжүүлэх чадвар, дадал олгоход чиглэгдэнэ.

94313 ₮

Төр, олон нийтийн холбоо

Төрийн байгууллагын олон нийтийн харилцааны үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, үнэлэх ур чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Төрийн бодлогын шинжилгээ

Төрийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын шинжилгээний талаар үндсэн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд оршино

94313 ₮

Чанарын шинжилгээ ба хяналт

Чанарын удирдлагын онол арга зүйн гүнзгий мэдлэг олгож, түүнийг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, практикийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чадвартай болгоно

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн стратеги эзэмшсэнээр шинэ мэдлэг чадвар, өрсөлдөхүйц давуу талуудыг бий болгож, хамгаалалт хийж чадна.

94313 ₮

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Оюутнуудад бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн гүнзгийрүүлсэн мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Төрийн захиргааны менежмент I

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, манлайлах, албан хэрэг хөтлөх ур чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Төрийн захиргааны онол

Төрийн удирдлагын чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад мэргэжлийн суурь мэдлэг олгох

94313 ₮
Back to top